Obchodní podmínky

pro pronájem a prodej zboží prostřednictvím online půjčovny umístěné na internetové adrese www.fashionteka.cz

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Prodávajícím, pronajímatelem a provozovatelem online půjčovny je:
 • Lucie Křenová
 • IČ: 17071798
 • DIČ: neplátce DPH
 • se sídlem: Stříbrná Lhota 1370, 252 10 Mníšek pod Brdy
 • zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Černošice             
 • kontaktní údaje: Lucie Křenová, Stříbrná Lhota 1370, 252 10 Mníšek pod Brdy
 • e-mail: info@fashionteka.cz
 • telefon: +420 602 501 488
 • web: www.fashionteka.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá nájemní nebo kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webové stránky www.fashionteka.cz (dále je „webová stránka“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní nebo kupní smlouvy. Odchylná ujednání v nájemní nebo kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a nájemní nebo kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Objednávka a uzavření nájemní nebo kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít nájemní nebo kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení nájemného nebo kupní ceny. Nájemné a kupní ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Výše nájemného a kupní ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodejce uzavřít nájemní nebo kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dodáním a vrácením zboží. Informace o nákladech spojených s balením, dodáním a vrácením zboží uvedených na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Webová stránka obsahuje také informace o postupu a podmínkách vrácení zboží po ukončení nájmu.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. zboží (zboží „vloží“ kupující do elektronického košíku na webové stránce),
  2. způsobu úhrady nájemného nebo kupní ceny, údaje o doručení zboží,
  3. informace o nákladech spojených s dodáním a vrácením zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednané zboží, nájemné nebo prodejní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady nájemného nebo kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem nájemní nebo kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 8. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření nájemní a/nebo kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. 
 9. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství předmětu nájmu/koupě, výše nájemného / kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. Návrh nájemní nebo kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.
 11. Nájemní nebo kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 12. Na základě uzavřené nájemní smlouvy se prodávající zavazuje přenechat kupujícímu k dočasnému užívání předmět nájmu.
 13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodejce splnit, bude o tomto kupující neprodleně telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozuměn.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní nebo kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní nebo kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

III. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodejcem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodejce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z nájemní smlouvy, kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Nájemné, kupní cena a platební podmínky

 1. Nájemné (cena půjčovného) a kupní cena jsou uvedeny přímo u každé položky zboží na webové stránce. Nájemné zahrnuje i náklady na čištění modelu a jeho údržbu. Výše nájemného závisí na kupujícím zvolené výpůjční době.
 2. Výpůjční dobou se rozumí jedna nájemní událost. Termín nájemní události je stanoven na základě objednávky. Výpůjční doba je stanovena na 4, 7 nebo 28 dní, nedohodnou-li se kupující s prodejcem na jiné délce výpůjční doby.
 3. Společně s nájemným a/nebo kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále celkovou cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Celkovou cenu uhradí kupující bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay nebo služby Google Pay, Apple Pay, a to nejpozději 3 pracovní dny před začátkem nájemní události. 
 5. Kupující je povinen uhradit celkovou cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit celkovou cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodejce.
 6. Případné slevy z nájemného nebo kupní ceny poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodejce ohledně plateb prováděných na základě nájemní nebo kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodejce není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodejce kupujícímu po uhrazení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

V. Přeprava a dodání zboží

 1. Prodejce je povinen odeslat zboží nejpozději 2 pracovní dny před začátkem nájemní události na jakékoli výdejní místo Zásilkovny, které si kupující vybere při objednávce.
 2. Začátek nájemní události (výpůjční doby) je v den doručení zboží na kupujícím zvolené výdejní místo Zásilkovny a zároveň v den začátku výpůjční doby zvolený v objednávce.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu nájmu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. V případě koupě dárkového voucheru bude voucher doručen v elektronické podobě na kontaktní e-mail kupujícího do 5 pracovních dnů od dokončení objednávky. Platnost dárkového voucheru je 6 měsíců od data objednávky a voucher se vztahuje na hodnotu půjčovného, nelze jej použít na dopravné.

 

VI. Ukončení nájmu a vrácení předmětu nájmu

 1. Kupující je povinen odeslat zboží prodejci nejpozději první pracovní den po ukončení nájemní události, a to podáním na podacím místě Zásilkovny a přiložením kódu pro vrácení, který kupující obdržel v potvrzovacím emailu. 
 2. Povinností kupujícího není zboží před vrácením jakkoliv upravovat či ošetřovat (týká se zejména praní a žehlení).  
 3. Náklady spojené s navrácením pronajatého zboží jsou zahrnuty v ceně za dopravu, za předpokladu využití systému Zásilkovna.
 4. V případě, že je z důvodů na straně prodejce nutno zboží doručovat opakovaně, je prodejce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu nájmu.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je prodejce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 

VII. Odstoupení od nájemní nebo kupní smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím webové stránky), má kupující v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží z e-shopu.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 těchto Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím v případě, že zboží z e-shopu není kompletní nebo je prokazatelně použité.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy před začátkem nájemní události. Ustanovení § 2320 občanského zákoníku se nepoužije. 
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy za následujících podmínek:
  1. 5 a více pracovních dní před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 0 % z uhrazené ceny nájemného.
  2. 3-4 pracovní dny před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 50 % z uhrazené ceny nájemného.
  3. 2 pracovní dny a méně před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 90 % z uhrazené ceny nájemného.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.4. obchodních podmínek vrátí prodejce kupujícímu uhrazenou cenu nájemného, pokud již bylo zaplaceno, do 5 pracovních dnů od odstoupení od nájemní smlouvy. Nemá-li kupující zákaznický účet, poskytne prodejce nájemci elektronický poukaz na další výpůjčku. Do doby odeslání zboží je prodejce oprávněn kdykoliv od nájemní smlouvy odstoupit, a to zejména v případě, že kupující nezaplatí nájemné.
 6. Nevyzvednutí zásilky u dopravce není považováno za storno objednávky a kupujícímu bude účtováno 100 % z ceny nájemného.
 7. Odstoupení od nájemní nebo kupní smlouvy provede kupující elektronickou formou na e-mail info@fashionteka.cz. Nezbytnými náležitostmi odstoupení od smlouvy jsou: uvedení čísla objednávky, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo kupujícího.
 8. Kupující má právo na výměnu nenošeného zboží, oznámí-li tuto skutečnost do 24 hodin od převzetí zásilky na kontaktní telefonní číslo +420 602 501 488. V případě, že se obě strany dohodnou na výměně za jiné dostupné zboží z nabídky webové stránky, hradí náklady spojené s přepravou vyměněného zboží prodávající. Případný rozdíl v ceně nájemného u vybraného vyměněného zboží bude fakturován kupujícímu.
 9. Kupující má právo na vrácení nenošeného zboží, oznámí-li tuto skutečnost do 24 hodin od převzetí zásilky na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky. V případě vrácení bude kupujícímu vrácena uhrazená výše nájemného snížená o náklady spojené s přepravou v částce 99 Kč a manipulační poplatek v částce 200 Kč. Platba bude kupujícímu vrácena formou elektronického poukazu nebo kreditů na zákaznický účet do 5 pracovních dnů

 

VIII. Práva kupujícího z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2205 až 2214 a § 2317 až 2319 občanského zákoníku), není-li ve smlouvě či v obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 2. Prodejce odpovídá kupujícímu, že předmět nájmu při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá za to, že v době, kdy kupující předmět nájmu převzal:
  1. zboží odpovídá materiálem, barvou a velikostí vzorku uvedenému na webové stránce,
  2. je zboží v odpovídajícím množství, a
  3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Vadou zboží není běžné opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním při pronájmu.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodejce na emailové adrese info@fashionteka.cz či telefonicky, a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.
 5. Oznámí-li kupující řádně a včas prodejci vadu zboží, kterou má prodejce odstranit, a neodstraní-li prodejce vadu do začátku nájemní události, má kupující právo na přiměřenou slevu z nájemného. Znemožňuje-li však vada užívání zcela, má kupující právo na prominutí nájemného.
 6. V případě vadného plnění nejsou nijak dotčeny povinnosti kupujícího týkající se vrácení předmětu nájmu dle čl. 7 obchodních podmínek. Pouze za situace, kdy vada zcela znemožňuje užívání předmětu nájmu, je prodejce povinen uhradit náklady spojené s vrácením předmětu nájmu.
 7. Dojde-li k poškození, ztracení nebo zničení objednaného zboží před začátkem nájemní události, má kupující právo od rezervace odstoupit s 0% storno poplatkem. 

 

IX. Práva prodejce při poškození předmětu nájmu či prodlení vrácení nájmu

 1. Kupující je i bez zvláštního ujednání povinen užívat zboží řádným způsobem.
 2. Kupující bez zbytečného odkladu oznámí prodejci poškození, ztrátu, zničení či odcizení zboží.
 3. Škodou není běžné opotřebení či běžné znečištění zboží.
 4. V případě navrácení poškozeného zboží znemožňujícího další nošení se kupující zavazuje prodejci uhradit penále v hodnotě 2násobku standardní výše půjčovného - tj. výše půjčovného bez slev, která je uvedena u daného zboží na 4 dny (platí pro kategorii Speciální příležitosti) nebo 28 dní (platí pro kategorii Nevšední nošení).
 5. V případě nenavrácení (ztráty) zboží se kupující zavazuje prodejci uhradit penále v hodnotě doporučené prodejní ceny modelu (uvedené na webové stránce daného zboží) snížené o již uhrazenou částku půjčovného.
 6. Kupující se zavazuje uhradit penále do 10 pracovních dnů od okamžiku písemného vyrozumění o výši penále ze strany prodejce.
 7. V případě prodlení vrácení zboží je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý započatý pracovní den. 

 

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodejce není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodejce na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Prodejce je oprávněn k podnikatelskému pronájmu movitých věcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Na webové stránce také poskytujeme přístup k hodnocení zboží a služeb provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochraně osobních údajů se věnuje dokument na webových stránkách Ochrana osobních údajů.

 

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Zpracování cookies a zasílání obchodních sdělení se věnuje dokument na webových stránkách Ochrana osobních údajů.

 

XIII. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodejce a kupujícího, zejména týkající odstoupení od nájemní nebo kupní smlouvy, musí být doručena elektronickou poštou, není-li v nájemní nebo kupní smlouvě stanoveno jinak.
 2. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodejce.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený nájemní nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky nájemní nebo kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Nájemní a kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodejcem v elektronické podobě a není přístupná.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 8. 6. 2023.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz