Obchodní podmínky

Tyto podmínky se dělí na nájemní smlouvu, vztahující se k pronájmu zboží, a kupní smlouvu, vztahující se k prodeji zboží prostřednictvím online půjčovny umístěné na internetové adrese www.fashionteka.cz

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Poskytovatelem služby a provozovatelem online půjčovny je:
 • Lucie Křenová
 • IČ: 17071798
 • DIČ: neplátce DPH
 • se sídlem: Stříbrná Lhota 1370, 252 10 Mníšek pod Brdy
 • zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Černošice             
 • kontaktní údaje: Lucie Křenová, Stříbrná Lhota 1370, 252 10 Mníšek pod Brdy
 • e-mail: info@fashionteka.cz
 • telefon: +420 602 501 488
 • web: www.fashionteka.cz

(dále jen „poskytovatel služby“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služby a fyzické osoby starší 18 let, způsobilé k uzavírání smluv, která uzavírá nájemní nebo kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „klient“) prostřednictvím webové stránky www.fashionteka.cz (dále je „webová stránka“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní nebo kupní smlouvy. Odchylná ujednání v nájemní nebo kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Přeprava zboží je zprostředkována třetí stranou, konkrétně Zásilkovnou/Packetou (dále jen „přepravce“).
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel služby měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a nájemní nebo kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Nájemní smlouva

 1. 1. Objednávka a uzavření nájemní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel služby není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny za pronájem zboží (dále jen „půjčovné”). Půjčovné je uvedeno včetně daně z přidané hodnoty. Výše půjčovného zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele služby uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dodáním a vrácením zboží. Informace o nákladech spojených s balením, dodáním a vrácením zboží uvedených na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
  4. Webová stránka obsahuje také informace o postupu a podmínkách vrácení zboží po ukončení nájmu.
  5. Pro objednání zboží postupuje klient takto:
   1. Vybere zboží, velikost a délku výpůjční doby.
   2. V rezervačním kalendáři si klient zvolí začátek výpůjční doby. Objednávku lze vytvořit nejpozději 4 pracovní dny před začátkem výpůjční doby.
   3. Zboží vloží do elektronického košíku na webové stránce.
   4. Vyplní objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. způsobu úhrady půjčovného a údaje o doručení zboží,
    2. informace o nákladech spojených s dodáním a vrácením zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Před odesláním objednávky je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli služby kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem služby považovány za správné.
  7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon klienta, který nepochybným způsobem identifikuje objednané zboží, půjčovné, klienta, způsob a místo doručení zboží, způsob úhrady půjčovného a je pro smluvní strany závazným návrhem nájemní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení klienta o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  8. Po obdržení objednávky zašle poskytovatel služby klientovi potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou klient při objednání zadal. Nájemní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací). Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky poskytovatele služby.
  9. Poskytovatel služby je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství předmětu nájmu, výše půjčovného, předpokládané náklady na dopravu) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  10. Návrh nájemní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.
  11. Na základě uzavřené nájemní smlouvy se poskytovatel služby zavazuje přenechat klientovi k dočasnému užívání předmět nájmu.
  12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel služby splnit, bude o tomto klient neprodleně telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozuměn.
  13. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám. 
 1. 2. Půjčovné a platební podmínky
  1. Půjčovné je uvedeno přímo u každé položky zboží na webové stránce. Půjčovné zahrnuje i náklady na čištění modelu a jeho údržbu. Výše půjčovného závisí na klientem zvolené délce výpůjční doby.
  2. Výpůjční dobou se rozumí jedna nájemní událost. Termín nájemní události je stanoven na základě objednávky. Výpůjční doba je stanovena na 4, 7 nebo 28 dní, nedohodnou-li se klient s poskytovatelem služby na jiné délce výpůjční doby.
  3. Společně s půjčovným je klient povinen uhradit poskytovateli služby náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále celkovou cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. Celkovou cenu uhradí klient bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay, služby Google Pay, Apple Pay, prostřednictvím služby Rychlá platba přes banku nebo pomocí QR kódu.
  5. Závazek klienta uhradit celkovou cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele služby.
  6. Případné slevy z půjčovného poskytnuté poskytovatelem služby klientovi nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služby ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služby není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel služby klientovi po uhrazení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.
  8. Ceny zboží lze na webové stránce přepnout do cizí měny. Ceny v cizí měně, konkrétně v EUR, jsou automaticky aktualizovány a mohou se v čase lišit. Směnný kurz, který používá webová stránka, je navázaný na Českou národní banku a je aktualizován každý den v čase 00:00. Daňový doklad je vystavený v cizí měně.
  9. Zboží v cizí měně, konkrétně v EUR, lze použít pouze na objednávky s doručením do Slovenské republiky.  
 1. 3. Přeprava a dodání zboží
  1. Poskytovatel služby je povinen odeslat zboží nejpozději 2 pracovní dny před začátkem nájemní události na jakékoliv výdejní místo přepravce, které si klient vybere při objednávce.
  2. Začátek nájemní události (výpůjční doby) je v den doručení zboží na klientem zvolené výdejní místo přepravce a zároveň v den začátku výpůjční doby zvolený v objednávce.
  3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku klienta, nese klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. V případě, že je z důvodů na straně klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu nájmu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí klient zásilku od přepravce převzít.
 1. 4. Ukončení nájmu a vrácení předmětu nájmu
  1. Klient je povinen odeslat zboží poskytovateli služby nejpozději první pracovní den po ukončení nájemní události, a to podáním na podacím místě přepravce a přiložením kódu pro vrácení, který klient obdržel v potvrzovacím emailu.
  2. Povinností klienta není zboží před vrácením jakkoliv upravovat či ošetřovat (týká se zejména praní a žehlení). 
  3. Náklady spojené s navrácením pronajatého zboží jsou zahrnuty v ceně za dopravu, za předpokladu využití systému přepravce.
  4. V případě, že je z důvodů na straně poskytovatele služby nutno zboží doručovat opakovaně, je poskytovatel služby povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu nájmu.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je poskytovatel služby povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 1. 5. Odstoupení od nájemní smlouvy a výměna zboží
  1. Klient je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy před začátkem nájemní události. Ustanovení § 2320 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Klient je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy za následujících podmínek:
   1. 5 a více pracovních dní před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 0 % z uhrazené ceny půjčovného.
   2. 4 pracovní dny před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 50 % z uhrazené ceny půjčovného.
   3. 3 pracovní dny a méně před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 90 % z uhrazené ceny půjčovného.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. II. odstavce 1. 5.b. obchodních podmínek vrátí poskytovatel služby klientovi uhrazenou cenu půjčovného, pokud již bylo zaplaceno, do 5 pracovních dnů od odstoupení od nájemní smlouvy. Do doby odeslání zboží je poskytovatel služby oprávněn kdykoliv od nájemní smlouvy odstoupit, a to zejména v případě, že klient nezaplatí půjčovné.
  4. Nevyzvednutí zásilky u přepravce není považováno za storno objednávky a klientovi bude účtováno 100 % z ceny půjčovného.
  5. Odstoupení od nájemní smlouvy provede klient elektronickou formou na e-mail info@fashionteka.cz. Nezbytnými náležitostmi odstoupení od smlouvy jsou: uvedení čísla objednávky, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo klienta. Vzorový formulář je přílohou č. 1 těchto podmínek.  Poskytovatel služby potvrdí klientovi bezodkladně přijetí formuláře.
  6. Klient má právo na výměnu nenošeného zboží, oznámí-li tuto skutečnost do 12 hodin od převzetí zásilky na kontaktní telefonní číslo +420 602 501 488 nebo na e-mail info@fashionteka.cz. V případě, že se obě strany dohodnou na výměně za jiné dostupné zboží z nabídky webové stránky, hradí náklady spojené s přepravou vyměněného zboží poskytovatel služby. Případný rozdíl v ceně půjčovného u vybraného vyměněného zboží bude fakturován klientovi.
  7. Klient má právo na vrácení nenošeného zboží, oznámí-li tuto skutečnost do 12 hodin od převzetí zásilky na kontaktní telefonní číslo +420 602 501 488 nebo na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky. V případě vrácení bude klientovi vrácena uhrazená výše půjčovného snížená o náklady spojené s přepravou v částce 99 Kč / 3,90 EUR a manipulační poplatek v částce 200 Kč / 8 EUR. Platba bude klientovi vrácena formou elektronického poukazu nebo kreditů na zákaznický účet do 5 pracovních dnů.
 1. 6. Práva poskytovatele služby při poškození předmětu nájmu či prodlení vrácení nájmu.
  1. Klient je i bez zvláštního ujednání povinen užívat zboží řádným způsobem.
  2. Klient bez zbytečného odkladu oznámí poskytovateli služby poškození, ztrátu, zničení či odcizení zboží.
  3. Škodou není běžné opotřebení či běžné znečištění zboží.
  4. V případě navrácení poškozeného zboží znemožňujícího další nošení se klient zavazuje poskytovateli služby uhradit penále v hodnotě 2násobku standardní výše půjčovného - tj. výše půjčovného bez slev, která je uvedena u daného zboží na 4 dny (platí pro kategorii Speciální příležitosti) nebo 28 dní (platí pro kategorii Nevšední nošení).
  5. V případě nenavrácení (ztráty) zboží se klient zavazuje prodejci uhradit penále v hodnotě doporučené prodejní ceny modelu (uvedené na webové stránce daného zboží) snížené o již uhrazenou částku půjčovného.
  6. Klient se zavazuje uhradit penále do 10 pracovních dnů od okamžiku písemného vyrozumění o výši penále ze strany poskytovatele služby.
  7. V případě prodlení vrácení zboží je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč / 20 EUR  za každý započatý pracovní den. 
 1. 7. Práva klienta z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2205 až 2214 a § 2317 až 2319 občanského zákoníku), není-li ve smlouvě či v obchodních podmínkách stanoveno jinak.
  2. Poskytovatel služby odpovídá klientovi, že předmět nájmu při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel služby odpovídá za to, že v době, kdy klient předmět nájmu převzal:
   1. zboží odpovídá materiálem, barvou a velikostí vzorku uvedenému na webové stránce,
   2. je zboží v odpovídajícím množství, a
   3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Vadou zboží není běžné opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním při pronájmu.
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u poskytovatele služby na e-mailové adrese info@fashionteka.cz či telefonicky, a to nejpozději do 12 hodin od převzetí zboží.
  5. Oznámí-li klient řádně a včas poskytovateli služby vadu zboží, kterou má poskytovatel služby odstranit, a neodstraní-li poskytovatel služby vadu do začátku nájemní události, má klient právo na přiměřenou slevu z půjčovného. Znemožňuje-li však vada užívání zcela, má klient právo na prominutí půjčovného.
  6. V případě vadného plnění nejsou nijak dotčeny povinnosti klienta týkající se vrácení předmětu nájmu dle čl. II.4. obchodních podmínek. Pouze za situace, kdy vada zcela znemožňuje užívání předmětu nájmu, je poskytovatel služby povinen uhradit náklady spojené s vrácením předmětu nájmu.
  7. Dojde-li k poškození, ztracení nebo zničení objednaného zboží před začátkem nájemní události, má klient právo od rezervace odstoupit s 0% storno poplatkem.

III. Kupní smlouva

 1. 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel služby není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží (dále jen „kupní ceny”).. Kupní cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele služby uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedených na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
  4. Webová stránka obsahuje také informace o postupu a podmínkách vrácení zboží.
  5. Pro objednání zboží postupuje klient takto:
   1. Vybere zboží a velikost.
   2. Zboží vloží do elektronického košíku na webové stránce.
   3. Vyplní objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. způsobu úhrady kupní ceny a údaje o doručení zboží,
    2. informace o nákladech spojených s dodáním (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Před odesláním objednávky je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli služby kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem služby považovány za správné.
  7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon klienta, který nepochybným způsobem identifikuje objednané zboží, kupní cenu, klienta, způsob a místo doručení zboží, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení klienta o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  8. Po obdržení objednávky zašle poskytovatel služby klientovi potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou klient při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací). Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky poskytovatele služby.
  9. Poskytovatel služby je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství předmětu koupě, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.
  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel služby splnit, bude o tomto klient neprodleně telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozuměn.
  12. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.
 1. 2. Kupní cena a platební podmínky
  1. Kupní cena je uvedena přímo u každé položky zboží na webové stránce.
  2. Společně s kupní cenou je klient povinen uhradit poskytovateli služby náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále celkovou cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Celkovou cenu uhradí klient bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay, služby Google Pay, Apple Pay, prostřednictvím služby Rychlá platba přes banku nebo pomocí QR kódu.
  4. Závazek klienta uhradit celkovou cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele služby.
  5. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté poskytovatelem služby klientovi nelze vzájemně kombinovat.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služby ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služby není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel služby klientovi po uhrazení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.
  7. Ceny zboží lze na webové stránce přepnout do cizí měny. Ceny v cizí měně, konkrétně v EUR, jsou automaticky aktualizovány a mohou se v čase lišit. Směnný kurz, který používá webová stránka, je navázaný na Českou národní banku a je aktualizován každý den v čase 00:00. Daňový doklad je vystavený v cizí měně.
  8. Cena produktu “Dárkový voucher” je pevně stanovena v Kč i cizí měně (EUR). Hodnoty voucherů jsou: 1000 Kč, 2000 Kč, 40 EUR nebo 80 EUR. Při přepnutí měny na webové stránce se ceny voucherů automaticky přepočítávají dle kurzu České národní banky. Aby se nominální hodnota voucheru v požadované měně rovnala zobrazované ceně za voucher, je nutné na webové stránce přepnout do příslušné měny. 
  9. Zboží v cizí měně, konkrétně v EUR, lze použít pouze na objednávky s doručením do Slovenské republiky.

 

 1. 3. Přeprava a dodání zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku klienta, nese klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. V případě, že je z důvodů na straně klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  3. Převzetí zboží je klient povinen provést ve lhůtě určené přepravcem.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu koupě a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí klient zásilku od přepravce převzít.
  5. V případě koupě produktu “Dárkový voucher” bude voucher doručen v elektronické podobě na kontaktní e-mail klienta do 5 pracovních dnů od dokončení objednávky. Platnost dárkového voucheru je 6 měsíců od data objednávky a voucher se vztahuje na hodnotu půjčovného, nelze jej použít na dopravné.
 1. 4. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
  1. Klient, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí klient odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může klient využít vzorový formulář (příloha č.2 těchto obchodních podmínek) k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle klient na e-mail info@fashionteka.cz. Nezbytnými náležitostmi odstoupení od smlouvy jsou: uvedení čísla objednávky, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo klienta. Poskytovatel služby potvrdí klientovi bezodkladně přijetí formuláře.
  3. Klient, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit poskytovateli služby zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Klient nese náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli služby, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. III. odstavce 1. 4.b. obchodních podmínek vrátí poskytovatel služby klientovi uhrazenou kupní cenu, pokud již bylo zaplaceno, do 5 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží. Do doby odeslání zboží je poskytovatel služby oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména v případě, že klient nezaplatí kupní cenu.
  5. Nevyzvednutí zásilky u přepravce není považováno za storno objednávky.
 1. 5. Práva klienta z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2205 až 2214 a § 2317 až 2319 občanského zákoníku), není-li ve smlouvě či v obchodních podmínkách stanoveno jinak.
  2. Poskytovatel služby odpovídá klientovi, že předmět koupě při převzetí nemá vady. Není-li v popisu produktu uvedeno jinak. Zejména poskytovatel služby odpovídá za to, že v době, kdy klient předmět koupě převzal:
   1. zboží odpovídá materiálem, barvou a velikostí vzorku uvedenému na webové stránce,
   2. je zboží v odpovídajícím množství, a
   3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Vadou zboží není běžné opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním při případném předchozím pronájmu.
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u poskytovatele služby na e-mailové adrese info@fashionteka.cz či telefonicky, a to nejpozději do 12 hodin od převzetí zboží.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může klient provádět objednávání zboží. Klient může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem služby považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Klient není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel služby může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když klient svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z nájemní smlouvy, kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služby, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní a kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi klientem a poskytovatelem služby.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Poskytovatel služby je oprávněn k pronájmu a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel služby není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje poskytovatel služby prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle poskytovatel služby na elektronickou adresu klienta.
 3. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Poskytovatel služby na webové stránce také poskytuje přístup k hodnocení zboží a služeb provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuje a kontroluje tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidí i propojené ID objednávky, a tak je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochraně osobních údajů se věnuje dokument na webových stránkách Ochrana osobních údajů.

VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Zpracování cookies a zasílání obchodních sdělení se věnuje dokument na webových stránkách Ochrana osobních údajů.

IX. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů poskytovatele služby a klienta, zejména týkající odstoupení od nájemní nebo kupní smlouvy, musí být doručena elektronickou poštou, není-li v nájemní nebo kupní smlouvě stanoveno jinak.
 2. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu klienta či uvedenou klientem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele služby.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený nájemní nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva klienta vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky nájemní nebo kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Nájemní a kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem služby v elektronické podobě a není přístupná.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 23. 1. 2024

 

Příloha č. 1

 

Formulář pro odstoupení od nájemní smlouvy

Vyplněný formulář nám pošlete na info@fashionteka.cz 

 

 

Odesílatel

Oznamuji, že tímto odstupuji od nájemní smlouvy od pronájmu tohoto zboží:

Číslo faktury:
Datum objednávky:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Email:
Telefon:

Zboží:
Preferovaný způsob řešení: Výměna / Vrácení peněz

Doporučená příloha: Fotografie zboží

 

 

 

Datum:

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplněný formulář nám pošlete na info@fashionteka.cz a můžete ho vytisknout a přibalit do balíčku při zpětném odesílání zboží.

 

Odesílatel

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Číslo faktury:
Datum objednávky:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Email:
Telefon:

 

 

 

Datum:

Podpis:

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz